31 octobre 2020

Lwennas

A ssiɛqa !
Maɛṭub Lwennas iceyyeɛ-iyi-d asuter di Fb ! Aha kečč tura ini-as ad teḍru, tayini. Teṭṭef-iyi tergagayt, a ddin qessam. Yuɣal-d si laxert. Rnu iqsed-iyi-d nekk. Ira ad iy-isin, neɣ ad nuɣal d imeddukal akkya. Ma drus !

Ayhuh ! D acu i lliɣ akka nekk tura akken ad iyi-d-yaru, netta i yellan d itri gar yitran, nnvi n yiqvayliyen ? Anwa yizem i d-ṭṭfeɣ seg umeẓẓuɣ ? Ɛǧveɣ-as ? Riɣ ad d-iniɣ ɛeǧvent-tt tiktiwin-iw ? Tid n Fb; d tidak kan i yezmer ad d-iẓer acku d tidak i d-skanayeɣ i uzayaz (1). Wama tid n tilawt d tufirin, nselleɣ-itent. Neɣ wissen, annaɣ qqaren-d ẓeṛṛen-d meṛṛa i yellan, wiyi i mmuten, si nnig-nneɣ (neɣ si ddaw tmurt).

Iṛuḥ uḍad-iw ad s-itekki i  »qvel » maca iɛkkel ufus-iw, iqqim din, d aslaḍ; sin akkin, yuɣal-d timendeffirt. Iya-d kan ad temmeslayeḍ d Lwennas ?! Ṛwaḥ kan ad t-tesɛuḍ d ameddakel ?! Maca azgen-nniḍen n wallaɣ-iw iqqar-iyi-d annaɣ nekk d aqcic lɛali, ur nɣiɣ, ur ukireɣ, ur illi i xedmeɣ n dir. Ugar n waya, gar-i d yiman-iw, xedmeɣ kan kra n texnanasin maca ur ḥawla, ur tent-sugteɣ ara. A d Lwennas, yaw ! Ad qevleɣ kan, ahat d tiremt ur d-nettuɣal. Ad s-tekkiɣ kan. Maca d acu ara s-iniɣ, a lwexḍa ? Temɣi-d tmukrist deg wallaɣ-iw, ɛewqeɣ, ad tt-neǧǧ kan i uzekka. Maca annaɣ d netta iyi d-yuznen izen, ira-iyi d ameddakel, ɣas n Fb kan; ihi izmer ad iraju. Hhh… I lemmer ur ittraju ara ? Itran ttɣawalen tikli, ur ḥebbsen ara, ur ttrajun ara, kkaten ttɛeddayen avrid-nsen. A nekk i iheddren, deg aɣraven n uzeṭṭa, i yahdumen ur ssineɣ, zaɛma ad nessaki wid iṭṭsen, tura mi-d tewweḍ ar wayen-nniḍen, ihi ur terɛed ur tewwit ? Tezziɣ tenneḍeɣ, kumplikxiɣ, a ṛebbi ! Ɛni ad iyi-tuɣal d tasga uɣilif ? Alih, ḥebbus din; azekka ad nẓer.

Zziɣ udem-iw s anda-nniḍen, ṭṭalleɣ ar imiḍanen-nniḍen (2). Ayhuh ay d-ufiɣ ! Ufiɣ-d Bennay Waɛli ! A ṛebbi yella akk waya zdat n tkenfuct-iw ur ḥsiɣ ?! Bbehvaɣ ɣef tikkelt; ayen yeǧǧa Lwennas ikkemmel-as Bennay. Maca ikcem-iyi ccek acku isem-is yettwaru s tefransit, Bennai Ouali. D awezɣi yiwen am Waɛli, ameɣnas amenzu n teqvaylit, ad tt-ixdem. Ur s-ttṛuḥunt ara, tiyini. Neɣ ahat ur issin ara kan i tsenselkimt, d amaynut deg-s ? Ur ɣur-s akud ad tt-ilmed ? Netta tizya-s ur d tiyi. Dɣa allaɣen-a zemren i tmeqqranin; timecṭaḥ, tikwal, ɛerqent-asen, neɣ ur d-cliɛen deg-sent. Ihi, ad s-aruɣ kan izen; ahat ad iyi-qvel, ɣass ur lliɣ d win ittwasnen; dɣa huvaɣ-t.
Bennay Waɛli, yaw ! Ihi, muqleɣ amek ara s-kkeɣ, ufiɣ-d; ad greɣ tiṭ ar umiḍan-ines* ahat ad afeɣ i deg ara ckunṭḍeɣ, ayen i deg i zewreɣ neɣ ayen ara s-irsen di lxaṭer-is. Ṭalleɣ, imir i d tawaɣit: yeɣra di Harvard, a qessam lerẓaq ! Neɣ d ablufi kan ? Yeskiddiv Fb ? Dɣa, fecleɣ. Vriɣ i ṭṭvel deg waman.

Uuuuf, dayen. Iḍ-a ur d ameggaz, d taguni n uyaziḍ ɣef useɣwen.

Imi iḍes ulac, ihi, nniɣ-as ad ẓreɣ wayeḍ. Maca anwa ? Ad rseɣ ar lqaɛa. Gulleɣ ur ttmaqaleɣ. Dda Lmulud ? Ayhuuuh …

1: Azayaz: La public
2: Amiḍan (imiḍanen): Compte (s) FB

Tariq Atinuc, 2018.06.13

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!