31 octobre 2020

Tikwal

Tikwal, ggareɣ tiṭ, di fb, ɣer kra iɣerban n wid ur ssineɣ.
Ttafeɣ heddren ɣef umerreḥ, ijeǧǧigen, tayri, qeṭṭu d uznuzu, ddabex, timseḍsiyin, aẓawan d yal tucbiḥt.
Llan wiyaḍ ttawin-d ɣef tussna, tadamsa, tawennaṭ, tafelsafit…

Imiren, smektayen-iyi-d d akken tella ddunit, tella tayri, yella zzhu, tella ccbaḥa, llan yifrax, lehḍur ḥlawen, taḍsa …
Nekk d teqbaylit-iw neqqim kan dinna, ar wemnaṛ n wexxam, ur nekcim ur neffiɣ; neɣ ma neffeɣ-d, dinna kan, deg uqwir, rrif n ukeṛmus, dima d asigna; ur neẓri medden, ur neẓri anebdu, wama ɛad tafsut, ḥala taberkant-nni i izgan deg wallaɣ.
Ma macci d ayenni, ḥala amyag d wesget, ungal neɣ tasuqilt, V neɣ B, tasnilest, isaragen, asegzawal d umawal; timunent neɣ timanit, aɛerbawal d umazɣawal …
Ulama nerra-tt ar uẓawan, ur d-nteffeɣ ara si Maɛṭub neɣ Ferḥat d Ideflawen; tura yerna-d Zedek Lmulud, netta ugar.
Ḥala acekti, amennuɣ, asḥisef, aɛewwiq. Ḥala tebrek.

Ẓriɣ kra wass, ad mmɣen fell-i am lehwa n lexrif; yiwen ur itettruy fell-i, ula d akermus-nni n wexxam; neɣ ahat ad as-inin, kan akka s uhuzzu n tuyat,  »aaah winna, d aǧeḥmum, ur yeḥric, ur yettaṭaf imi-s ».
Lemer zemreɣ ad snesreɣ !
Taqbaylit-nni tamcumt. Neɣ d nekk i iqerṣen.

Tariq Atinuc, 2017.04.01

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!